top of page

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla https://www.hazelarchitects.com/

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r. obowiązują nowe unijne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Jest to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

W związku z powyższym, przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Spis treści:

Definicje

2. Administrator Danych oraz uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

3. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

4. Czas przechowywania danych

5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

6. Przetwarzanie danych osobowych, w tym przetwarzanie w sposób zautomatyzowany

7. Informacje końcowe

 

1. Definicje:

Dane Osobowe (lub dane)

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zgodnie z Rozporządzeniem „osobie, której dane dotyczą”). Przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można zidentyfikować w szczególności, przy użyciu identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, danych o lokalizacji, a także identyfikatora internetowego.

Dane o wykorzystaniu

Informacje zbierane automatycznie z tej Aplikacji (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Podmiot przetwarzający  

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych Osobowych

Podmiot określony w punkcie poprzednim, upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania danych osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji.

Aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego dane osobowe Użytkownika są zbierane.

Cookie

Fragment danych przechowywany w urządzeniu Użytkownika.

Przetwarzanie danych

Operacja lub zespół operacji wykonywanych na danych osobowych. W szczególności mianem przetwarzania danych osobowych można określić ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie zmienianie, udostępnianie oraz usuwanie.

 

2. Zbierane typy danych

Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: pliki cookies, dane o wykorzystaniu, adres email, imię oraz nazwisko użytkownika, telefon jeśli został podany przez użytkownika.

Inne zgromadzone dane osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Aplikacji. 

Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nieudostępnienie niektórych danych osobowych może uniemożliwić Aplikacji świadczenie usług. 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Aplikację i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

 

3. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych w Hazel Architects jest Aleksandra Kiluk. Z administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej hihazelarchitects@gmail.com Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konkretnych miejsc przetwarzania danych, polecamy  skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. 

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

 

4. Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze zawnioskować do Administratora Danych o wgląd, zmianę lub usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora zgodnie z art. 17 Rozporządzenia.

 

5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, o ile przewidują to przepisy RODO i nie wyłączają przepisy szczegółowe prawo, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Niniejszym pouczam Państwa o uprawnieniu do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (dawniej Generalny Inspektor Ochrony Danych), jeżeli uważają Państwo, iż Państwa prawa wskutek przetwarzania danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r., tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo pouczam Państwa o możliwości wniesienia powództwa o zaniechanie naruszenia ochrony Pani/Pańskich danych osobowych, o usunięcie skutków naruszenia ochrony danych osobowych,

a także o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, jeżeli ponieśli Państwo szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r., tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pouczam, iż podstawowe zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej Współadministratorów Danych Osobowych określa art. 82 ust. 2-6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r., tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Sądem właściwym jest Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca, w którym Administrator Danych Osobowych lub Podmiot Przetwarzający posiada jednostkę organizacyjną, lub Sąd Okręgowy, w którym ma Pani/Pan miejsce zwykłego pobytu, chyba że Administrator Danych Osobowych lub Podmiot Przetwarzający są organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonującymi swoje uprawnienia publiczne.  

 

6. Przetwarzanie danych osobowych, w tym przetwarzanie w sposób zautomatyzowany

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, jak również do następujących celów: analityka, umożliwienie użytkownikom komentowania treści, kontakt z użytkownikiem. 

Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu. Przetwarzanie niniejszych danych może odbywać się za pomocą aplikacji podmiotów trzecich. Przetwarzanie danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, na co użytkownik wyraża zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. b oraz f Rozporządzenia.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

a) Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tej Aplikacji, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

Dostawca: Google Inc.

Cel: Analityka

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności Strona

WordPress Stats

WordPress Stats to to usługa analityczna udostępniana przez firmę Automattic Inc.

Dostawca: Automattic Inc.

Cel: Analityka

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

Miejsce przetwarzania danych: USA

 

 

Formularz kontaktowy

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą Aplikację do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza oraz do otrzymywania materiałów edukacyjnych i marketingowych od marki na wskazany adres mailowy, aż do czasu pisemnego cofnięcia zgody wysłanej mailowo na adres hihazelarchitects@gmail.com

Cel: Kontakt z Użytkownikiem

Dane osobowe: Email, Imię i Naswisko użytkownika, ewentualnie telefon, jeśli użytkownik go poda.

Miejsce przetwarzania danych: siedziba Administratora

 

7. Informacje Końcowe:

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).

Informacje niezawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od Administratora Danych w każdym czasie. Informacje kontaktowe znajdują się w punkcie 2. niniejszej polityki prywatności.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie Użytkowników na tej stronie. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się jakiejkolwiek ze zmian w polityce, winien zaprzestać z korzystania z tej Aplikacji oraz zgodnie ze swoimi uprawnieniami może zażądać, aby Administrator Danych usunął przetwarzane dane osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych Użytkowników, jakie posiada Administrator.

bottom of page